Policy för arbete och miljö

Arbetsmiljöpolicy för hot, övergrepp och sexuella trakasserier

Berättarnätet Öst arbetar för att människor oavsett kön, ålder, kultur, psykisk – och fysisk funktion ska ha möjlighet att delta i föreningens verksamheter. Och arbetar med aktivt värdskap vid föreningens evenemang för att motarbeta utanförskap. Föreningen har ingen tolerans mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Allt arbete inom föreningen ska planeras och genomföras så att detta motverkas. Föreningens arbetsmiljöpolicy redovisas på föreningens hemsida, och diskuteras vid styrelse- respektive årsmöten. Genomförandet av policyn, och eventuella avsteg ifrån den redovisas också vid dessa möten. Eventuella hot, övergrepp och sexuella trakasserier hanteras och anmäls enligt gällande rättsregler.

Miljöpolicy

Berättarnätet Öst beaktar allmänna miljökrav vid inköp av produkter och tjänster till föreningen, samt vid planering och genomförande av föreningens verksamheter. Policyn redovisas på föreningens hemsida, och diskuteras vid styrelse- respektive årsmöten. Genomförande, och eventuella avsteg ifrån policyn redovisas också vid dessa möten.

Styrelsen för Berättarnätet Öst 2018