Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, GDPR.

Berättarnätet Öst sparar uppgifter för att veta vilka personer som är medlemmar i föreningen. Vidare för att föreningen ska kunna nå medlemmarna med kallelser till årsmöten, med nyhetsbrev och inbjudningar. För andra personer som vill ha återkommande information om föreningen samlas uppgifter för att kunna nå även dem.

Föreningen samlar endast relevanta kontaktuppgifter. Uppgifterna ändras så fort nya kommer till kännedom. När en medlem aktivt avslutar sitt medlemskap eller slutar betala sin medlemsavgift raderas uppgifterna när de inte längre behövs. 

Uppgifterna hanteras av så få personer som möjligt inom föreningen, och används inte för andra ändamål än de redovisade. De lämnas inte vidare till någon utanför föreningen utan personens medgivande. 

Personuppgifter 

För medlemmar omfattar uppgifterna namn, postadress, e-postadress, vid behov telefonnummer. För andra intresserade namn och e-postadress. 

Information 

Behandlingen av personuppgifter redovisas för varje person i samband med nytt eller förlängt medlemskap eller vid ny intresseanmälan. Vidare på föreningens hemsida, och diskuteras vid styrelse- respektive årsmöten. Genomförande, och eventuella synpunkter eller klagomål redovisas också vid dessa möten. 

Personuppgiftsansvarig 

Styrelsen för Berättarnätet Öst är personuppgiftsansvarig och Pelle Olsson är kontaktperson. Om du har frågor eller synpunkter som gäller föreningens behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta honom via mejl pelle.olsson52@gmail.com eller mobil 076 – 2126789. 

Dina rättigheter 

Du kan när som helst begära att föreningen

  • redovisar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge dina personuppgifter kommer att lagras
  • lämna in klagomål till Integritetsmyndigheten

­­­­­­­­Styrelsen för Berättarnätet Öst                   Uppdaterad     2022-03-03

Arbetsmiljöpolicy

för hot, övergrepp och sexuella trakasserier 

Berättarnätet Öst arbetar för att människor oavsett ålder, kön, könsidentitet och uttryck, etnisk eller social tillhörighet, fysisk eller psykisk situation ska ha möjlighet att delta – och ha inflytande i föreningens verksamheter. Föreningen arbetar med aktivt värdskap vid sina evenemang för att bemöta alla likvärdigt och motarbeta utanförskap. Det finns ingen tolerans mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier. Allt arbete inom föreningen ska planeras och genomföras så att detta motverkas. 

Föreningens arbetsmiljöpolicy redovisas på föreningens hemsida, och diskuteras vid styrelse- respektive årsmöten. Genomförandet av policyn, och eventuella avsteg ifrån den redovisas också vid dessa möten. Eventuella hot, övergrepp och sexuella trakasserier hanteras och anmäls enligt gällande rättsregler. 

Styrelsen för Berättarnätet Öst  Uppdaterad 2022-03-03 

Miljöpolicy

Berättarnätet Öst beaktar allmänna miljökrav, följer lagar och myndighetskrav vid inköp av produkter och tjänster till föreningen. Detsamma gäller vid planering och genomförande av föreningens verksamheter för att nå så låg miljöpåverkan som möjligt. Vid resor används allmänna färdmedel eller samåkning när det är möjligt. 

Policyn redovisas på föreningens hemsida, och diskuteras vid styrelse- respektive årsmöten. Genomförande, och eventuella avsteg ifrån policyn redovisas också vid dessa möten. 

Styrelsen för Berättarnätet Öst        Uppdaterad 2022-03-03