Tid:

Söndagen den 15 februari kl. 16-18.30

Plats:

Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Stockholm

OBS! Endast medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2009 har rösträtt på mötet. Avgiften kan även betalas på plats före mötesförhandlingarna. (Valberedningens förslag till ny styrelse, klicka här.) (Årsmötesdokument, klicka här)

Efter mötesförhandlingarna tar vi en bit mat eller något att dricka på medeltidskrogen Sjätte Tunnan, Stora Nygatan 43.

Förslag till dagordning:

1. Mötesformalia

2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

3. Ansvarsfrihet för den gamla styrelsen.

4. Val av styrelse, ordförande, revisorer och valberedning för år 2009. (Valberedningens förslag till ny styrelse, klicka här.)

5. Fastställande av stadgerevision beslutad första gången på extra föreningsmöte 080914[1].

6. Fastställande av budget & riktlinjer för verksamheten 2009.

7. Övriga frågor.

Mötesdeltagarna kan ta upp vilka frågor de vill på mötet, men risk finns att de måste bordläggas om de tar för lång tid att behandla eller måste beredas ytterligare. Skriv gärna ett inlägg i förväg på hemsidans medlemsforum, så kan frågan först diskuteras där.

Välkomna!

Styrelsen i Berättarnätet Öst


[1] Förslag till reviderad § 6 STYRELSENS ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER

ORDFÖRANDEN samordnar arbetet inom styrelse och arbetsgrupper samt har ansvar för kontakter med myndigheter och andra organisationer.

KASSÖREN har det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi och ser till att revisorn har räkenskaperna senast tre veckor före årsmötet. Räkenskapsåret är kalenderår. Övriga ekonomirutiner:

·         betalningsärenden

·         bokföring av inkomster och utgifter

·         upprättande av bokslut samt budget för kommande år

·         kontakter med Skatteverket

SEKRETERAREN har ansvar för att det skrivs beslutsprotokoll vid styrelsens sammanträden.

STYRELSEN beslutar om ansvars- och arbetsfördelning rörande följande info-rutiner:

·         medlemsregister

·         medlemsutskick, nyhetsbrev

·         verksamhetsberättelse

·         hemsida

Ifall föreningens ekonomi tillåter kan STYRELSEN besluta om arvodering av ovan nämnda rutiner och lägga ut dem bland föreningens medlemmar.

STYRELSEN kan organisera särskilda arbetsgrupper med intresserade medlemmar utanför styrelsen, för tillfälliga eller mer långvariga arbetsuppgifter.